Denison Community School

Denison Community School

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
  5:30pm
  @Shenandoah High School
  5:30pm
  @Shenandoah High School
  7:15pm
  @Shenandoah High School
 • 3
 • 4
  9:00am
  @Sioux City North High School
 • 5
 • 6
 • 7
  5:00pm
  @Clarinda High School
  5:00pm
  @Clarinda High School
  5:30pm
  @Carroll Kuemper Catholic High School
  5:30pm
  @Carroll Kuemper Catholic High School
 • 8
  4:00pm
  @Atlantic High School
  Atlantic Golf & Country Club

  4:30pm
  @Atlantic Golf and Country Club
 • 9
  4:30pm
  @Atlantic Golf and Country Club
  5:00pm
  @Atlantic High School
  Room 600-Gym
 • 10
 • 11
  9:00am
  @Griswold High School
  10:00am
  @Jefferson Golf Course
  10:00am
  @Jefferson Golf Course
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  4:00pm
  @Creston Southwestern Community College
 • 16
  4:00pm
  @Creston Southwestern Community College
  4:15pm
  @Denison Middle School
  4:15pm
  @Harlan Primary School
  5:30pm
  @Denison High School
  5:30pm
  @Denison High School
  7:15pm
  @Denison High School
 • 17
 • 18
  9:00am
  @Denison High School
  9:00am
  @Red Oak High School
 • 19
 • 20
 • 21
  5:30pm
  @Glenwood High School
  5:30pm
  @Glenwood High School
  7:15pm
  @Glenwood High School
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
  9:00am
  @Harlan Golf and Country Club
  9:00am
  @Harlan Golf and Country Club
  9:30am
  @Harlan Golf and Country Club
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
  5:30pm
  @Denison High School
  5:30pm
  @Denison High School
  7:15pm
  @Denison High School
 • 1
 • 2